اجرای هات تپ و واکنش های محیطی

اجرای هات تپ فرایندی خود بسنده و متکی به خود نخواهد بود، بلکه مستلزم عطف توجه به فرایندهایی خواهد بود که می توانند بر اجرای هات تپ به نحو احسن اثر بگذارند و آن را از مسیر اصلی خود منحرف کنند. یک مجری متبحر عملیات هات تپ باید به تمامی این متغیرها و فاکتورها توجه ویژه داشته باشد. همزمان با کار گرم هات تپ ممکن است ده ها فرایند موازی به صورت همزمان در مجموعه در حال انجام باشد. ممکن است سانحه ای در نواحی اجرای هات تپ رخ دهد و باعث بروز آسیب در فرایند اصلی شود. ممکن است به دلیل عدم آشنایی کارفرما و مجموعه پرسنل او از الزامات فرایندهای اجرای هات تپ عملیات یا پروسه ای در حال انجام باشد که باعث بروز وقفه در خود هات تپ شود. تمامی این فاکتورها در خود عملیات هات تپ دخیل اند و باید جایی برای شان در نظر گرفت تا مطالعات مهندسی و امکان سنجی به بهترین نحو ممکن انجام شود.

اجرای هات تپ در محیط حفاری
اجرای هات تپ و عوامل محیطی

در هر صورت عوامل دخیل در فرایند هات تپ، و متغیرهایی که می توانند به سهم خود بر این فرایند اثر بگذارند را می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:

مواد : مواد شیمیایی و صنعتی یکی از عوامل ایجاد آسیب به فرایند اجرای هات تپ خواهد بود. مواد از دو حیث در فرایند اجرای هات تپ تأثیرگذارند؛ اول آن که برخی تجهیزات و تأسیسات مربوط به فرایند از طریق مواد شیمیایی و صنعتی تغذیه می شوند. برای مثال موتور پاوریونیت دستگاه هات تپ که عملکردی هیدرولیکی دارد از روغن هیدرولیکی تغذیه می کند. حال و اگر بنا به هر دلیلی این ماده فاقد عملکرد مناسب باشد دچار ایراد فنی در کار خواهیم بود. عدم خلوص کافی، داغ شدن بیش از اندازه و مواردی از این دست باعث ایجاد خدشه در عملیات انشعاب گیری به روش گرم یا هات تپ خواهند شد. از سوی دیگر مواد شیمیایی منتشر در محیط انجام کار گرم نیز می توانند آسیب های ایمنی و فنی بر مجموعه، فرایند اجرایی هات تپ و نیروی کار فعال در محیط وارد کنند. بنابراین در این خصوص باید تدابیر ویژه اندیشیده شود. حتی در خصوص موتورهای ژنراتور تأمین کننده برق عملیات نیز باید همین حساسیت را به خرج داد و در خصوص سوخت رسانی به آن توجه ویژه را مبذول داشت.

این مواد علاوه بر آسیب های فنی که به کار وارد می کنند، می توانند منشأ بروز سوانح جدی برای تأسیسات و نیروی کار نیز باشند. انتشار مقداری کم از سیال درون لوله در حین کار گرم هات تپ می تواند باعث بروز انفجار و خطراتی از این دست شود. مواد شیمیایی که از منافذ، خطوط لوله یا سایر تأسیسات دچار نشتی و نظایر آن ساطع می شوند باید تمام و کمال پوشانده شوند و مانع از آسیب رسانی شان به فرایندهای کاری شود.

فرایند اصلی: فرایند اصلی فرایندی را می گویند که تاثیر مستقیم در روند اجرای کار و اتمام آن دارد. برای مثال در اجرای هات تپ، آماده سازی دسیتگاه, نصب اتصالات و اجرای کار جزو فرایندهای اصلی محسوب می شوند. در خصوص این فرایندها نیز می بایست تمامی واکنش های محیطی مورد بررسی قرار گیرند تا دچار سانحه یا نفص فنی و ایمنی در حین کار نشویم. برای مثال، چنان که اشاره شد، عدم عملکرد مناسب دستگاه پاوریونیت مخل در فرایند اصلی کار خواهد بود و ضعف عملکردی آن به سرعت خود را در قالب متوقف شدن باردهی و عدم پیشروی دستگاه به جلو نشان خواهد داد. یا برای نمونه تجهیز نامناسب کاتر دستگاه هات تپ مستقیما باعث ایجاد وقفه و توقفف در فرایند خواهد شد، به طوری که هر چقدر باردهی به صورت کامل و دقیق انجام شود، اما برش لوله انجام نخواهد شد. از دیگر آیتم های تأثیرگذار بر فرایندهای اصلی اتصالات نامناسب نصب شده روی خط لوله می باشند. اگر اتصالات طراحی و ساخت درستی نداشته باشند، پس از نصب و حین اجرای هات تپ ممکن است با مشکلاتی نظیر نشتی سیال از محل اتصال و بروز سانحه مواجه شویم . در این خصوص نیز باید احتیاطات ویژه در نظر گرفته شود.

اجرای هات تپ در ارتفاع
اجرای هات تپ

فرایندهای مجاور: غالباً یکی از مهم ترین و تعیین کننده ترین فاکتورها در اجرای هات تپ فرایندهایی هستند که در مجاورت محل کار در حال انجام اند و در عین حال مجریان هات تپ توجهی بدان ها ندارند. فرایندهای مجاور بخشی تفکیک ناپذیر از فرایند هات تپ محسوب می شوند و باید در خصوص آن ها هماهنگی های ویژه با مجموعه مدیریتی و برنامه ریزی کارفرما را به انجام رساند. برای مثال ممکن است فرایندی در مجاورت محل اجرای هات تپ در حال انجام باشد که باعث افت فشار سیال برای مدتی شود. همین افت فشار خطراتی جدی برای اجرای هات تپ ایجاد می کند، چرا که چنانچه می دانیم، اجرای هاتتپ به شیوه صحیح نیازمند وجود حداقلی از فشار سیال درون لوله است و در صورت کاهش یافتن میزان فشار به کمتر از این نرخ عملیات به لحاظ فنی غیر قابل توجیه خواهد شد. این اتفاق می تواند به صورت عکس نیز رخ دهد و فشاری بیش از اندازه تحمل دستگاه هات تپ وارد خطوط لوله شود. در این صورت نیز ضریب ریسک عملیات بسیار بالا خواهد رفت.

از دیگر تداخلات مضری که فرایندهای مجاور می توانند ایجاد کنند همان انتشار مواد شمیایی و دی اکسیدهایی خواهد بود که می تواند هم به لحاظ فنی عملیات را دچار مخاطره کند، و هم سلامتی و جان نیروی انسانی را به خطر اندازد. سر ریز و انتشار مواد شیمیایی در مجاورت محل اجرای هات تپ از جمله رویدادهایی است که می تواند ماهیتی از این نوع داشته باشد. افزون بر این ترددهای غیر مجاوز در محیط اجرای هات تپ نیز از جمله مصادیق ایجاد مزاحمت و اختلال در روند پیشبرد عملیات خواهد بود. البته هر یک از مشکلات طرح شده راه حلی دارند و می توان به سادگی با اتخاذ تدابیری از وقوع آن ها پیشگیری کرد، اما در صورت اهمال و بی توجهی، ممکن است تبعات سنگینی متوجه مجموعه شود.